Spolupracujeme s panem ing. Radimem Pětvalským,  jež je specialistou v oboru hydrogeologie.

  Kontakt :

https://geopetvalsky.wz.cz/

Služby:

Klientům nabízí rychlé a profesionální hydrogeologické služby. Působí po celé České republice. 

Srážkové vody

 •  vsakování srážkové vody ze střech a zpevněných ploch – Vyjádření hydrogeologa  – 6 000 Kč (RD s výměrou do 250 m2). Zpracování do 5 pracovních dnů. Dimenzování retenční nádrže dle velikosti střechy a spotřeby na zálevání/splachování.  Návrhy atypických řešení v nepříznivých podmínkách. Optimalizace nakládání se srážkovou vodou na pozemku.  Podklady: k.ú. a číslo parcely, půdorysná výměra zastřešení RD (popř. zastavěná plocha), výměra zpevněných ploch na terénu, uvažované využití dešťové vody.

  – vsakování srážkové vody z komunikací – od 6 000 Kč dle plochy komunikace. Zpracování do 5 pracovních dnůPodklady: plocha komunikace, spádování příčné a podélné, uvažované řešení (vsakovací příkop, šachta, průleh apod).

  – územní studie nakládání se srážkovou/odpadní vodou pro developerské projekty.

Čistička odpadních vod

 • domovní ČOV – vyjádření hydrogeologa k vsakování čištěných odpadních vod – 6 300 Kč, při souběhu s vsakováním srážek komplet za ČOV + srážky 8 700 Kč.  Zpracování do 5 pracovních dnůPodklady: k.ú. a číslo parcely, lokalizace vsakovacího prvku na pozemku, počet osob v RD .

Základové (IG) poměry

 • hydrogeologický/inženýrsko-geologický průzkum (realizace průzkumných sond, ověření litologie a hladiny podzemní vody pro vsakování a zakládání, odběr vzorků zemin/podzemní vody, analýza vzorků v geomechanické laboratoři, zatřídění zemin, zjištění únosnosti podloží, agresivity podzemní vody, IG posudek)
 •  vyhodnocení rizikových geofaktorů – zatápění pozemku, skryté ekologické zátěže, svahové nestability, záplavová území, odvodnění,  apod.

Pedologický průzkum

 • průzkum a zpracování podkladu k vynětí ze ZPF – od 5 000 Kč. Zpracování do 5 pracovních dnů.

Vrty pro tepelná čerpadla

 • vyjádření hydrogeologa (posudek) k realizaci vrtu pro TČ. Zpracování do 5 pracovních dnůPodklady: k.ú. a číslo parcely, lokalizace vrtů na pozemku, hloubka vrtů, popř. existence studny na pozemku
 • hydrogeologický dozor
 • inženýrská činnost k vyřízení vodoprávního souhlasu s realizací vrtu pro TČ .

STUDNY

Varianta realizace průzkumného vrtu

 •  projekt geologických prací k realizaci průzkumného vrtu včetně zaevidování u České geologické služby – 5 000 Kč. Zpracování do 5 pracovních dnů. Vyhodnocení hloubky zvodněného kolektoru, předpokládané vydatnosti, střetů s legislativně chráněnými zájmy, potenciálních zdrojů znečištěníPodklady: k.ú. a číslo parcely, využití a požadovaná spotřeba vody (počet osob, hospodářská zvířata, zálivka, apod.).
 •  zajištění realizace vrtu pod odborným dohledem hydrogeologa (kontrola hloubky vrtu, přítoků podzemní vody, vystrojení, obsypu, izolace od povrchu i od méně kvalitní mělké podzemní vody) dokumentace litologie a vrtu
 •  ověření kvality a vydatnosti vodního zdroje – odběr vzorku podzemní vody na základě vyhodnocení potenciálních zdrojů znečištění na přítokové straně do studny a propustnosti kolektoru (skládky, průmyslové provozy, garáže, zemědělská činnost, kanalizace apod.) analýza v akreditované laboratoři, provedení a vyhodnocení hydrodynamické zkoušky, návrh řešení nevyhovující ho stavu
 •  závěrečná zpráva geologických prací – od 5 000 Kč. Zpracování do 7 pracovních dnůPřílohy: technická zpráva vrtných prací, záznam hydrodynamické zkoušky, popř. laboratorní protokol kvality jímané podzemní vody.

 Varianta stavby studny

 •  vyjádření hydrogeologa k povolení k nakládání s vodami – od 6 000 Kč dle požadované vydatnosti. Zpracování do 7 pracovních dnůPodklady: k.ú. a číslo parcely, využití a požadovaná spotřeba vody (počet osob, hospodářská zvířata, zálivka, apod.).
 • střety zájmů, vzájemné ovlivnění studní, ovlivnění znečištěním z okolí, jiné nakládání s vodami (jezírka, rybníky).

Pozemky/areály

 • ekologické audity
 • brownfields
 • staré ekologické zátěže
 • průzkumy znečištění  
 • analýzy rizika      
 • návrhy nápravných opatření a vyčíslení nákladů
 • monitorování hladin a znečištění podzemní vody
 • základní zprávy IPPC
 • monitorování podzemní vody a půdy

Hnojiště/jímky

 • zkoušky těsnosti náhradním způsobem. 

Zdroj: https://geopetvalsky.wz.cz/