Co je radon

Radon je radioaktivní plyn bez barvy a bez zápachu, jehož poločas rozpadu činí zhruba 3, 82 dne.  Chemická značka radonu je Rn. Atomové číslo 86. Vzniká rozpadem uranu, který se přirozeně vyskytuje všude v půdě kolem nás. Radon se sám přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bizmutu). Tento radioaktivní koktejl nám může při vdechnutí do plic způsobit zhoubné bujení, tzv. rakovinu plic. Česká republika patří mezi země, kde množství radonu v budovách patří mezi nejvyšší na světě.

Zdravotní účinky RADONU

Radon je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí
a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě. Doba, než se mohou začít objevovat příznaky rakoviny plic, je dlouhá 10 až 30 let. Riziko rakoviny plic způsobené radonem v domě je úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě, ta závisí nejen na koncentraci, ale i na délce pobytu. Pro krátkodobé pobyty v prostorech s velmi vysokými koncentracemi radonu je tedy riziko zanedbatelné.

Důkazy o škodlivosti radonu

Vliv radonu na výskyt rakoviny plic byl přesvědčivě prokázán epidemiologickými studiemi nejprve na skupině horníků uranových dolů, poté  i v běžné populaci žijící v oblasti s vyšším obsahem radonu v geologickém podloží. V celosvětové studii sdružující údaje z více národních studií bylo riziko rakoviny plic spolehlivě statisticky prokázáno pro koncentrace radonu vyšší než 150 Bq/m3. Při nižší koncentraci radonu je riziko nízké, proto zde nejsou statistické testy dostatečně průkazné. Pro zkvalitnění výsledků v oblastech nízkých koncentrací by musel být vzorek sledované populace obrovský, což je v praxi těžko proveditelné. Podle výsledků této studie
se při každém zvýšení koncentrace radonu o 100 Bq/m3 zvyšuje riziko rakoviny plic o 16 %. V průběhu studií vyšlo také najevo, že společné působení radonu a kouření škodlivé účinky na zdraví zesiluje, tj. poškození je vyšší než pouhý součet působení obou faktorů.

Celosvětově uznávané riziko

Skutečnost, že radon představuje po kouření nejvýznamnější příčinu rakoviny plic, uznala v roce 2009 Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila všem státům, aby věnovaly problematice radonu patřičnou pozornost.

Velikost rizika od radonu

Velikost ozáření obyvatel radonem lze porovnat s ozářením způsobeným jinými radioaktivními zdroji. Při ročním pobytu v objektu s koncentrací 300 Bq/m3 (referenční úroveň uvedená v legislativě) je ozáření srovnatelné např. S ozářením, způsobeným 330 rentgenovými snímky plic.

Další škodlivé účinky radonu

Podle současných poznatků ozáření z radonu v budovách nevyvolává žádná jiná onemocnění.

V neposlední řadě...

bez tohoto povolení si Váš vysněný dům nepostavíte.