Spolupracujeme s firmou FM – GEO, jež jsou specialisté v oboru zeměměřickém.

Klientům nabízí rychlé a profesionální geodetické služby v oblasti inženýrské geodezie a katastru nemovitostí. Působí především na území Moravskoslezského a Zlínského kraje. 

Služby:

Inženýrská geodezie

 • zaměření polohopisu a výškopisu pro projekční činnost
 • vytyčení stavebních objektů
 • kontrolní zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb
 • zaměření inženýrských sítí

Katastr nemovitostí 

Geometrický plán pro:

 • vyznačení budovy nebo změnu vnějšího obvodu budovy
 • rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku
 • vyznačení věcného břemene
 • průběh vlastníky upřesněné nebo vytyčené hranice pozemku

Vytyčení hranic pozemků

 • vytyčení hranice pozemku a vyhotovení vytyčovacího protokolu

Legalizace staveb

 • komplexní soubor činností spojených s legalizací černé stavby nebo její části
 • pasport stavby

Speciální geodezie

 • zaměření a výpočet ploch a kubatur
 • monitoring staveb – měření deformací, poklesů a posunů objektů